لیست آزمون میان ترم نیمسال اول 93 94

تاریخ بروز رسانی 30/7/93 ساعت 21:50

 

ردیف

نام استاد

نام درس

رشته تحصیلی

میزان فصل یا صفحه

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

 

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

علوم سیاسی

تا پایان فصل 4

6/9/93

8

2

 

ادبیات داستانی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 330 تا 502

29/8/93

13

3

 

شعر عربی از آغاز تا پایان دوره ی اموی

ادبیات عرب (ارشد)

جلد 1 از صفحه 1 تا 151

20/9/93

8

4

 

نثر عربی از آغاز تا پایان دوره ی اموی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 1 الی 188

20/9/93

10

5

 

حسابداری دولتی

م دولتی

2 فصل اول

17/8/93

15

6

 

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری

2 فصل اول

1/9/93

10

7

 

حسابداری صنعتی 3

حسابداری

3 فصل اول

24/8/93

30/10

8

ابراهیم باقری

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

علوم سیاسی

فصل 1تا4

29/8/93

13

9

ابراهیم باقری

جهان سوم

علوم سیاسی

تمام فصول

6/9/93

15

10

ابراهیم باقری

خلیج فارس

علوم سیاسی

فصل 1و2 و4و5و9و10و11و12

6/9/93

15

11

اسماعیل نامور

حقوق جزای اختصاصی 3

حقوق

از ابتدا تا صفحه 268

22/8/93

15

12

اسماعیل نامور

حقوق مدنی  1

حقوق

از ابتدا تا صفحه 159

26/8/93

15

13

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 2

حقوق

از ابتدا تا صفحه 160

10/9/93

15

14

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 3

حقوق

از ابتدا تا صفحه 155

10/9/93

13:30

15

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 4

حقوق

از ابتدا تا صفحه 150

13/9/93

15

16

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 8

حقوق

از ابتدا تا صفحه 156

13/9/93

13:30

17

آزاده جمال

بازی درمانی

علوم تربیتی

فصل 1و2و8و9

29/8/93

10

18

آزاده جمال

فناوری آموزشی

علوم تربیتی

فصل 1و2و3

6/9/93

8

19

بی بی ریحانه رئیس الساداتی

زبان فرانسه 2

زبان انگلیسی

فصل 5و6

3/8/93

12

20

حبیب الله نجفی

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن

علوم تربیتی

عملی میان ترم  ندارد

15/9/93

10

21

حبیب الله نجفی

 

مقدمات روش تحقیق در روان شناسی

علوم تربیتی

5 فصل اول

2/9/93

8

22

حبیب الله نجفی

مبانی راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی

9 فصل اول

17/8/93

ساعت کلاس

23

حبیب الله نجفی

 

زبان آموزی

علوم تربیتی

4 فصل اول

4/9/93

13

24

حبیب الله نجفی

روش های فنون تدریس

علوم تربیتی

6 فصل اول

18/9/ 93

ساعت کلاس

25

حبیب الله نجفی

مدیریت مراکز پیش دبستانی

علوم تربیتی

7 فصل اول

18/8/93

15

26

حبیب الله نجفی

روش تحقیق در علوم تربیتی

علوم تربیتی

5 فصل اول

25/8/93

8

27

حبیب الله نجفی

 

روشهای تغییرواصلاح رفتار

علوم تربیتی

5 فصل اول

1/9/93

8

28

حبیب الله نجفی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی

134 صفحه

2/9/93

13

29

حبیب الله نجفی

 

اختلالات یادگیری

علوم تربیتی

5 فصل اول

11/9/93

15

30

حبیب الله نجفی

روانشناسی یادگیری

علوم تربیتی

8 فصل اول

17/8/93

10

31

حبیب الله نجفی

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی

6 فصل اول

9/9/93

13

32

حبیب الله نجفی

اصول ومبانی آموزش وپرورش

علوم تربیتی

5 فصل اول

11/9/93

13

33

دکتر رضا یزدی

نقد ادبی مکاتب نقدی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 1 الی 164

13/9/93

8

34

رقیه خاری

مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش از دبستان و دبستان

علوم تربیتی

تا صفحه 116

4/9/93

10

35

رقیه خاری

کاربرد آزمون های روانی

علوم تربیتی

تا صفحه 162

28/8/93

8

36

زهرا کرد جزی

آزمون سازی

زبان انگیسی

5 فصل اول

10/8/93

10

37

زهرا کردجزی

شعر اگلیسی

زبان انگلیسی

ازاول تا صفحه 637

24/8 93

8

38

زهرا کردجزی

رمان قرن 20

زبان انگلیسی

6 فصل اول

24/8/93

10

39

سجاد  پورباقر

مبانی جامعه شناسی

علوم سیاسی

تا پایان فصل 5

15/8/93

10

40

سعید غیجی

مدیریت مالی 2

حسابداری

2 فصل اول

18/8/93

15

41

سعید غیجی

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

8

42

سعید غیجی

حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

13

43

سعید غیجی

زبان تخصصی 2

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

10

44

سکینه یزدانی

روانشناسی بازی

روان شناسی

 

کل کتاب

10/8/93

10

45

سکینه یزدانی

روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

روان شناسی

تاآخر فصل پنجم

17/8/93

8

46

سکینه یزدانی

کلیات فلسفه

علوم تربیتی

تاآخر فصل شانزدهم

24/8/93

10

 

47

سید جابر حسینی

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن 7 تا 10 هجری

تاریخ

تا پایان صفحه 110

24/8/93

15

48

سید جمال حسینی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

49

سید جمال حسینی

مدیریت اسلامی1

مدیریت

نصف کتاب

28/7/93

ساعت کلاس

50

سید جمال حسینی

زبان تخصصی1

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

51

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

52

سید جمال حسینی

فنون تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

53

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

54

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت بازرگانی

نصف کتاب

26/8/93

ساعت کلاس

55

سید جمال حسینی

زبان تخصصی 3

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

56

سید جمال حسینی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

19/8/93

ساعت کلاس

57

سید جمال حسینی

روابط کار در سازمان

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

58

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک 1

مدیریت

نصف کتاب

20/8/93

ساعت کلاس

59

سید جمال حسینی

روابط صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

60

سید جمال حسینی

مدیریت اسلامی پیشرفته

مدیریت

نصف کتاب

6/8/93

ساعت کلاس

61

سید جمال حسینی

مبانی مدیرت صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

62

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک2

مدیریت

نصف کتاب

20/8/93

ساعت کلاس

63

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک 2

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

64

سید جمال حسینی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

نصف کتاب

24/8/93

ساعت کلاس

65

سید جمال حسینی

زبان تخصصی 1

مدیریت دولتی

نصف کتاب

17/8/93

ساعت کلاس

66

سید جمال حسینی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

67

سید جمال حسینی

بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

68

سید جمال حسینی

زبان انگلیسی2

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

69

سید جمال حسینی

زبان تخصصی2

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

70

سید جمال حسینی

مدیریت تولید

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

71

سید جمال حسینی

کنترل پروژه

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

72

عبدالحمید آخوندی

ترجمه متون ساده

زبان انگلیسی

2 فصل اول

3/8/93

13

73

عبدالحمید آخوندی

کاربرد اصطلاحات

زبان انگلیسی

فصل های 3و4و5و6و7

10/8/93

13

74

عبدالوهاب قاضیانی

ادبیات کودکان

علوم تربیتی

تا پایان فصل ششم

24/8/93

14

75

عبدالوهاب قاضیانی

روانشناسی آموزش خواندن

علوم تربیتی

تاپایان صفحه 71

24/8/93

15

76

عظیم بردی خوجه

روانسنجی

علوم تربیتی

فصل 8 و 9 سیف فصل 1 و 2 و 3

15/8/93

10

77

عظیم بردی خوجه

روانشناسی شخصیت

علوم تربیتی

تا ابتدای فصل 8

6/9/93

8

78

علی گلریزورویا برزمینی

زبان عمومی

همه گروه ها به صورت هماهنگ

5 درس اول

آزمون تکرار نمی گردد

13/9/93

11

79

علی نجفی

مدیریت تطبیقی

 

کل کتاب

3/9/93

8:30

80

علی نجفی

مدیریت تعاونی ها

 

کل کتاب

26/8/93

8:30

81

علی نجفی

مبانی مدیریت دولتی 1

 

کل کتاب

26/8/93

10

82

علی نجفی

حقوق اداری

 

کل کتاب

19/8/93

10

83

علی نجفی

مدیریت شهرداری های زمان محلی

 

کل کتاب

3/9/93

13

84

علی نجفی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

کل کتاب

3/9/93

15

85

علی نجفی

سازماندهی واصلاح تشکیلات و روش ها

 

کل کتاب

4/9/93

8:30

86

علی نجفی

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری

 

کل کتاب

4/9/93

10

87

علی نجفی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

 

کل کتاب

4/9/93

13

88

علی نجفی

مدیریت منابع انسانی (هر 2)

 

کل کتاب

27/8/93

13

89

علی نجفی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

 

کل کتاب

2/9/93

8:30

90

علی نجفی

مبانی مدیریت دولتی 2

 

کل کتاب

25/8/93

10

91

علی نجفی

مدیریت و تحول سازمانی

 

کل کتاب

2/9/93

10

92

علی نجفی

تصمیم گیری و تعیین خط و مش دولتی

 

کل کتاب

18/8/93

13

93

علی نجفی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

 

کل کتاب

25/8/93

13

94

علی نجفی

مبانی روش تحقیق

 

کل کتاب

25/8/93

15

95

فاطمه طیبی

دستورنگارش 1

زبان انگلیسی

تاپایان فصل 14

4/9/93

10

96

فاطمه طیبی

خواندن درک مفاهیم 1

زبان انگلیسی

تاپایان فصل 8

12/9/93

10

97

محدثه صادقیان

حقوق جزای اختصاصی1

حقوق

از اول کتاب تا صفحه 325

4/9/93

30/8

98

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 1

حقوق

از صفحه81تا صفحه300

4/9/93

30/10

99

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 2

حقوق

از صفحه 1تا صفحه 200

27/8/93

30/10

100

محدثه صادقیان

متون حقوقی2

حقوق

1-دفاعیات عام 2-قتل عمد و غیر عمد 3-جرایم علیه اموال 4-ورود غیر مجاز به منزل دیگری تا انتهای آن صفحه 156بر طبق کتاب محمود رمضانی

9/9/93

30/8

101

محدثه صادقیان

متون حقوقی1

حقوق

ازصفحه 23 تا فصل 19 بر طبق کتاب محمود رمضانی

25/8/93

30/10

102

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 3

حقوق

از صفحه 71 تا صفحه 192 بر اساس کتاب هوشنگ شامبیاتی

25/8/93

30/10

103

ملیحه سادات میر غفوری

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق

فصل 1 و 4 و 5

19/8/93

8

104

ملیحه سادات میر غفوری

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق

فصل 7

19/8/93

12

105

ملیحه سادات میر غفوری

سازمان های بین الملل

حقوق

تا صفحه 100

19/8/93

10

106

ملیحه سادات میر غفوری

کار تحقیق 2

حقوق

تحویل استاد گردد

19/8/93

8

107

مهناز بگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی 2

جغرافیا گرایش انسانی شهری

فصل 1و2

5/9/93

10

108

مهنازبگجانی

هیدرولوژی کاربردی

جغرافیا

ازاول تاپایان فصل3

5/9/93

8

109

مهنازبگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی 2

جغرافیا گرایش طبیعی

فصل 1

5/9/93

10

110

مهنازبگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی2

جغرافیا

گرایش طبیعی کتاب جغرافیای عمومی

فصل4

5/9/93

10

111

نقی کاظمی

حسابرسی 1

کلیه رشته ها

5 فصل اول

8/9/93

14