لیست آزمون میان ترم نیمسال دوم 93 94

تاریخ بروز رسانی 25/12/93 ساعت 23:29

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

تا صفحه 100

31/1/94

اخلاق اسلامی

مهناز کواکبیان

1

5فصل اول کتاب

14/2/94

مفاهیم و روش تدریس ریاضییات

مهناز کواکبیان

2

6فصل اول کتاب

7/2/94

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

مهناز کواکبیان

3

فصل 9و10و11و12

14/2/94

روانشناسی عمومی 2

مهناز کواکبیان

4

5فصل اول کتاب

14/2/94

مفاهیم و روش تدریس هنر در یش دبستان

مهناز کواکبیان

5

6فصل اول کتاب

31/1/94

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

مهناز کواکبیان

6

5 فصل اول کتاب

7/2/94

اصول بهداشت و کمک های اولیه

مهناز کواکبیان

7

5 فصل اول کتاب

24/1/94

روانشناسی بازی

مهناز کواکبیان

8

5 فصل اول کتاب

5/2/94

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

مهناز کواکبیان

9

4 فصل اول کتاب

29/1/94

مدد کاری اجتماعی

مهناز کواکبیان

10

تا صفحه 128

29/1/94

کاربرد آزمونهای اجتماعی

مهناز کواکبیان

11

 

14/2/94

تاریخ تحویل کاراموزی و کارورزی2

مهناز کواکبیان

12

کل کتاب ساعت 10

24/1/94

مدیریت تطبیقی

زینب علی نجفی

13

کل کتاب ساعت 30/8

24/1/94

مدیریت تعاونی ها

زینب علی نجفی

14

کل کتاب ساعت 30/8

25/1/94

مبانی مدیریت دولتی 1

زینب علی نجفی

15

کل کتاب ساعت 30/8

8/2/94

حقوق اداری

زینب علی نجفی

16

کل کتاب ساعت 13

25/1/94

مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی

زینب علی نجفی

17

کل کتاب ساعت 30/8

30/1/94

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

زینب علی نجفی

18

کل کتاب ساعت 10

1/2/94

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

زینب علی نجفی

19

کل کتاب ساعت 13

18/1/94

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اد

زینب علی نجفی

20

کل کتاب ساعت 30/8

1/2/94

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

زینب علی نجفی

21

کل کتاب ساعت 10

31/1/94

مدیریت منابع انسانی کلیه گرایشها

زینب علی نجفی

22

کل کتاب ساعت 10

23/1/94

روابط کار در سازمان

زینب علی نجفی

23

کل کتاب ساعت 13

24/1/94

مبانی مدیریت دولتی 2

زینب علی نجفی

24

کل کتاب ساعت 30/8

31/1/94

مدیریت تحول سازمانی

زینب علی نجفی

25

کل کتاب ساعت 15

24/1/94

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی

زینب علی نجفی

26

کل کتاب ساعت 10

16/1/94

مباحث ویزه در مدیریت دولتی

زینب علی نجفی

27

کل کتاب ساعت 13

31/1/94

مبانی روش تحقیق

زینب علی نجفی

28

کل کتاب ساعت 10

23/1/94

روابط صنعتی

زینب علی نجفی

29

فصل 1 تا 3

6/2/94

زبان تخصصی1

عبدالخالق کم

30

فصل 1 تا 5

30/1/94

صنعتی1

عبدالخاق کم

31

فصل 1 تا 7

6/2/94

حسابداری مالیاتی

عبدالخالق کم

32

فصل 1 تا 4

5/2/94

حسابداری میانه 2

عبدالخاق کم

33

 

19/2/94

مدیریت مالی 1

منصوره قربانی

34

 

19/2/94

مدیریت تولید

منصوره قربانی

35

 

23/1/94

مدیریت مالی2

منصوره قربانی

36

 

23/1/94

اقتصاد خرد

منصوره قربانی

37

یک سوم کتاب

20/1/94

زبان تخصص 1

طوبی عرب عامری

38

یک سوم کتاب

27/1/94

صرف 2

طوبی عرب عامری

39

یک سوم کتاب

10/2/94

باکد 1220464 زبان تخصصی با 3

طوبی عرب عامری

40

یک سوم کتاب

27/1/94

با کد 1220043 زبان تخصصی 3

طوبی عرب عامری

41

یک سوم کتاب

20/1/94

قران و خاورشناسان

طوبی عرب عامری

42

یک سوم کتاب

10/2/94

سیری در نهج البلاغه

طوبی عرب عامری

43

یک سوم کتاب

3/2/94

پزوهش در موضوعات منتخب

طوبی عرب عامری

44

یک سوم کتاب

24/1/94

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی

طوبی عرب عامری

45

یک سوم کتاب

17/1/94

آشنایی با علوم قرانی

طوبی عرب عامری

46

یک سوم کتاب

7/2/94

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

طوبی عرب عامری

47

یک سوم کتاب

21/2/94

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس رویت صفوی

طوبی عرب عامری

48

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ علوم در اسلام 2

طوبی عرب عامری

49

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ علوم در اسلام 3

طوبی عرب عامری

50

یک سوم کتاب

7/2/94

وضع کنونی جهان اسلام 2

طوبی عرب عامری

51

یک سوم کتاب

6/2/94

تاریخ صفویه

طوبی عرب عامری

52

یک سوم کتاب

13/2/94

علوم بلاغی

طوبی عرب عامری

53

یک سوم کتاب

23/1/94

کلیات فلسفه اسلامی

طوبی عرب عامری

54

یک سوم کتاب

30/1/94

نحو کاربردی4

طوبی عرب عامری

55

یک سوم کتاب

20/2/94

مهارتهای ترجمه

طوبی عرب عامری

56

یک سوم کتاب

6/2/94

تاریخ تمدن

طوبی عرب عامری

57

یک سوم کتاب

30/1/94

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران 1 انقراض

طوبی عرب عامری

58

یک سوم کتاب

30/1/94

زبان تخصصی 2

طوبی عرب عامری

59

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ تشیع

طوبی عرب عامری

60

یک سوم کتاب

14/2/94

مبانی علم سیاست

طوبی عرب عامری

61

یک سوم کتاب

8/2/94

شناخت صنایع دستی ایران

طوبی عرب عامری

62

یک سوم کتاب

1/2/94

فرهنگ عامه

طوبی عرب عامری

63

یک سوم کتاب

15/2/94

تاریخ فرهنگ ایران 1

طوبی عرب عامری

64

یک سوم کتاب

18/1/94

باستان شناسی

طوبی عرب عامری

65

یک سوم کتاب

23/1/94

روش تحقیق در علوم اسلامی

طوبی عرب عامری

66

نصف اول کتاب بعلاوه هر3 نمایشنامه

14/2/94

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

دکتر ئاسرین فخر

67

11سرفصل اول از 22 سرفصل

7/2/94

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

ئاسرین فخر

68

14سرفصل اول از 28سرفصل

7/2/94

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2

ئاسرین فخر

69

7فصل اول

31/1/94

ترجمه ادبی1

ئاسرین فخر

70

نصف اول هر دو کتاب

14/2/94

رمان قرن 18 و 19

ئاسرین فخر

71

نصف اول هر 8 کتاب

7/2/94

ادبیات جهان

ئاسرین فخر

72

5 فصل اول

29/1/94

اصول حسابداری 1

نقی کاظمی

73

2فصل اول

17/2/94

اصول حسابداری 3

نقی کاظمی

74

5فصل اول

5/2/94

حسابرسی

نقی کاظمی

75

3فصل اول

29/1/94

صنعتی 3

نقی کاظمی

76

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

بخش اول ساعت 10

24/1/94

ترجمه متون اقتصادی

دکتر سیف اله ملایی

1

ساعت 9Stories 1,2,3

29/1/94

نمونه های نثر ساده انگلیسی

دکتر سیف اله ملایی

2

ساعت9Unit 1,2,3

29/1/94

مقاله نویسی

دکتر سیف اله ملایی

3

ساعت15Chapters 1-7

29/1/94

اصول و مبانی نظری ترجمه

دکتر سیف اله ملایی

4

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 13

29/1/94

ترجمه پیشرفته 2

دکتر سیف اله ملایی

5

ساعت 9Lessons

30/.1/94

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی 1

دکتر سیف اله ملایی

6

ساعت10 Units 1,2,3,4,5,6

30/1/94

خواندن و درک مفاهیم 2

دکتر سیف اله ملایی

7

ساعت15Chapters1,2,3

30/1/94

ازمون سازی زبان انگلیسی

دکتر سیف اله ملایی

8

ساعت9Chapters 1,2,3

5/2/94

درامدی بر ادبیات انگلیسی 2

دکتر سیف اله ملایی

 

ساعت 9Part1

5/2/94

نامه نگاری

دکتر سیف اله ملایی

 

ساعت15Chapters 1,2,3و4

5/2/94

اواشناسی

دکتر سیف اله ملایی

11

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 13

5/2/94

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

دکتر سیف اله ملایی

12

ساعت 9Units 1,2,3,4

6/2/94

بررسی مقابله ای ساخت جمله

دکتر سیف اله ملایی

13

یک سوم ابتدای کتاب  ساعت 13

6/2/94

اصول و روش تحقیق  (ادبیات)

دکتر سیف اله ملایی

14

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 15

6/2/94

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی 2

دکتر سیف اله ملایی

15

یک سوم کتاب  ساعت 9

7/2/94

اصول و روش تحقیق 1

دکتر سیف اله ملایی

16

ساعت 9 Chapters – 12,13,14

7/2/94

کلیات زبان شناسی 2

دکتر سیف اله ملایی

17

ساعت 13Unit 1,2

13/2/94

خواندن متون مطبوعاتی

دکتر سیف اله ملایی

18

درس اول (اساسنامه)

13/2/94

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

دکتر سیف اله ملایی

19

ساعت 13 -درس 1و2و 3

19/2/94

ترجمه متون مطبوعاتی 1

دکتر سیف اله ملایی

20

یک سوم ابتدای کتاب 9

19/2/94

ترجمه متون ساده

دکتر سیف اله ملایی

21

ساعت8Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(01-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

22

ساعت 10Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(02-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

23

ساعت 13Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(03-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

24

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

فصل 1و2و4و10و11و12و13 ساعت 13 تشریحی

5/2/94

خلیج فارس و مسائل آن

استاد ابراهیم باقری

1

فصل 1 تشریحی فصل 2و3 تستی ساعت 13

25/1/94

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

استاد ابراهیم باقری

2

فصل 1 و 2 تشریحی فصل 3و4و5 تستی

25/1/94

اندیشه های سیاسی  در ایران و اسلام

استاد ابراهیم باقری

3

فصل 1و2و3تشریحی فصل 6و7و8 تستس ساعت 13

27/1/94

سیاست و حکومت در خاورمیانه

استاد ابراهیم باقری

4

فصل 1 و 3 تشریحی و فصل 4و5و6و7 تستس ساعت 13

20/1/94

انقلاب اسلامی ایران

استاد ابراهیم باقری

5

فصل 1و2 تشریحی فصل صفحه 98 تا 253 تستی ساعت13

22/1/94

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

استاد ابراهیم باقری

6

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

3 فصل اول

5/2/94

آسیب شناسی اجتماعی گروه علوم تربیتی

استاد منیره قربانی

1

4 فصل اول

20/1/94

مبانی جامعه شناسی گروه حسابداری و حقوق

استاد منیره قربانی

2

3 فصل اول

15/1/94

روانشناسی اجتماعی علوم تربیتی

استاد منیره قربانی

3

پایان فصل 4 کتاب

22/1/94

آمار و احتمالات

استاد هاجر ریاهی

4

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

استاد هاجر ریاحی

5

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

استاد هاجر ریاحی

6

پایان فصل 5 کتاب

15/1/94

کنترل کیفیت آماری

استاد هاجر ریاحی

7

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

استاد هاجر ریاحی

8

 

 

 

 

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت 8

24/1/94

حقوق تجارت 1

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

1

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

24/1/94

حقوق تجارت 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

2

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

31/1/94

حقوق مدنی 8

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

3

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

17/1/94

حقوق تجارت 4

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

4

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

30/1/94

حقوق مدنی 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

5

3 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

16/1/94

حقوق اداری 1

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

6

3 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

30/1/94

حقوق اداری 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

7

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت13

23/1/94

حقوق تجارت 3

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

8

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

23/1/94

حقوق کار

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

9

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

23/1/94

حقوق تجارت 4

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

10

تا پایان فصل 4  ساعت 13

7/2/94

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

رقیه خاری

11

تا پایان فصل 7 ساعت 15

20/2/94

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

رقیه خاری

12

تا پایان فصل 5  ساعت 13

30/1/94

اختلالات یادگیری

رقیه خاری

13

تا پایان فصل 3  ساعت 9

31/1/94

زبان آموزی

رقیه خاری

14

تا پایان درس 4 صفحه 50  ساعت10

7/2/94

زبان تخصصی مشاوره

رقیه خاری

 

تا پایان فصل 4 صفحه 81  ساعت 14

23/1/94

اصول و مبانی آموزش و پرورش

رقیه خاری

15

تا پایان فصل 6 ساعت 10

30/1/94

روان سنجی کتاب  - روانسنجی حمزه گنجی

رقیه خاری

16

تا پایان فصل 5 صفحه 84  ساعت 15

6/2/94

روشها و فنون تدریس

رقیه خاری

17

فصل 1 و 2  ساعت 10

24/1/94

شناخت و حمایت محیط زیست

الهام عجم

18

فصل 1 و 2 ساعت 13

7/2/94

اقتصاد شیلاتی

الهام عجم

19

5 فصل اول ساعت کلاسی

18/1/94

لیمینو لوژی

دکتر طیبه عنایت غلام پور

20

2 فصل اول ساعت کلاسی

25/1/94

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

21

6 فصل اول ساعت کلاس

7/2/94

اصول و روشهای صید آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

22