لیست آزمون میان ترم نیمسال دوم 93 94

تاریخ بروز رسانی 24/01/94 ساعت 23:59

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

کل کتاب ساعت 8

17/2/94

نظام سیاسی و دولت در اسلام  رشته حسابداری

نجیب زنگی

1

کل کتاب ساعت 10

17/2/94

جنبشهای اسلامی معاصر رشته علوم سیاسی

نجیب زنگی

2

فصل 5 و 6 ساعت 10

6/2/94

زبان دوم2 فرانسه

بی بی ریحانه رئیس السادات

3

فصل 1و2 ساعت 10

5/2/94

زبان یک1 فرانسه

بی بی ریحانه رئیس السادات

4

فصل 9 و 10 ساعت 10

13/2/94

زبان سه3 فرانسه

بی بی ریحانه رئیس السادات

5

تا اخر فصل 5 ساعت 15/13

6/2/94

ادبیات کودکان و نوجوانان

حلیم بردی باباپور

6

تا اخر فصل 4 ساعت 15/13

13/1/94

روانشناسی اموزش خواندن

حلیم بردی باباپور

7

از ابتدا ی کتاب تا صفحه 170 ساعت 14

13/2/94

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357

محمود مطلبی

8

فصل اول و دوم ساعت کلاس 13-15

13/2/94

ژنیتک عمومی

ابراهیم    تاجی

9

درس اول و دوم ساعت کلاس 13-15

2/2/94

زبان تخصصی

ابراهیم    تاجی

10

 

 

 

 

 

کتاب : کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری تا آخر صفحه 150 ساعت 10الی 12

1/2/94

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

1

کتاب : کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری تا آخر صفحه 150 ساعت 10الی12

1/2/94

کاربرد کام÷یوتر در حسابداری

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

2

کتاب : مهندسی اینترنت عباسعلی رضایی  فصل 5 و 6

31/1/94

مهندسی اینترنت

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

3

از اول تا صفحه  ساعت8

8/2/94

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

فاطمه خواجوی

4

از اول تا پایان فصل چهارم صفحه 87

8/2/94

تئوری های انقلاب

فاطمه خواجوی

5

از اول تا پایان فصل چهارم صفحه 240

19/2/94

تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 57

فاطمه خواجوی

6

از اول تا پایان فصل چهارم

29/1/94

جامعه شناسی سیاسی

فاطمه خواجوی

7

از اول تا پایان فصل ششم صفحه 74

29/1/94

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

فاطمه خواجوی

8

از اول تا پایان فصل نهم صفحه 220

22/1/94

مبانی جامعه شناسی عمومی

فاطمه خواجوی

 

 

 

 

 

 

تا پایان فصل 4  ساعت 13

7/2/94

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

رقیه خاری

1

تا پایان فصل 7 ساعت 15

20/2/94

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

رقیه خاری

2

تا پایان فصل 5  ساعت 13

30/1/94

اختلالات یادگیری

رقیه خاری

3

تا پایان فصل 3  ساعت 9

31/1/94

زبان آموزی

رقیه خاری

4

تا پایان درس 4 صفحه 50  ساعت10

7/2/94

زبان تخصصی مشاوره

رقیه خاری

5

تا پایان فصل 4 صفحه 81  ساعت 14

23/1/94

اصول و مبانی آموزش و پرورش

رقیه خاری

6

تا پایان فصل 6 ساعت 10

30/1/94

روان سنجی کتاب  - روانسنجی حمزه گنجی

رقیه خاری

7

تا پایان فصل 5 صفحه 84  ساعت 15

6/2/94

روشها و فنون تدریس

رقیه خاری

8

 

 

 

 

 

نصف کتاب  ساعت 13

25/1/94

مدیریت اسلامی 1

سید جمال حسینی

1

نصف کتاب  ساعت15

1/2/94

مدیریت اسلامی 2

سید جمال حسینی

2

نصف کتاب  ساعت15

25/1/94

بررسی اقتصادی طراحی صنعتی

سید جمال حسینی

3

نصف کتاب  ساعت8

5/2/94

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

سید جمال حسینی

4

نصف کتاب  ساعت10

19/2/94

زبان تخصصی 3

سید جمال حسینی

5

8 نصف کتاب  ساعت

23/1/94

مبانی علم اقتصاد

سید جمال حسینی

6

نصف کتاب  ساعت8

13/2/94

مدیریت اسلامی پیشرفته

سید جمال حسینی

7

نصف کتاب  ساعت10

23/1/94

کنترل پروزه

سید جمال حسینی

8

نصف کتاب  ساعت13

6/2/94

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

سید جمال حسینی

9

نصف کتاب  ساعت13

30/1/94

تجارت الکترونیک 1

سید جمال حسینی

10

نصف کتاب  ساعت13

15/2/94

زبان تخصصی 2 ( رشته زبان )

سید جمال حسینی

11

نصف کتاب  ساعت10

25/1/94

تصمیم گیری و تعیین  خط مشی

سید جمال حسینی

12

نصف کتاب  ساعت10

1/2/94

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (رشته زبان

سید جمال حسینی

13

نصف کتاب  ساعت8

1/2/94

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

سید جمال حسینی

14

نصف کتاب  ساعت8

15/2/94

زبان تخصصی 1 (رشته زبان)

سید جمال حسینی

15

نصف کتاب  ساعت15

14/2/94

تجارت الکترونیک 2

سید جمال حسینی

16

نصف کتاب  ساعت15

24/1/94

زبان تخصصی 2 (رشته مدیریت دولتی)

سید جمال حسینی

17

نصف کتاب  ساعت13

24/1/94

زبان تخصصی 1 (رشته مدیریت دولتی)

سید جمال حسینی

18

نصف کتاب  ساعت10

14/2/94

تجزیه و تحلیل دربخش صنعت

سید جمال حسینی

19

نصف کتاب  ساعت10

21/2/94

مدیریت رفتار سازمانی

سید جمال حسینی

20

نصف کتاب  ساعت8

7/2/94

مدیریت تولید

سید جمال حسینی

21

فصل 1 تا 4  ساعت کلاس

5/2/94

حسابداری میانه 1

عبدالخالق کم

22

فصل 1 تا 4 ساعت کلاس

5/2/94

حسابداری میانه 2

عبدالخاق کم

23

 

 

 

 

 

کتاب متاجر ساعت 10

6/2/94

متون فقه 1

دکتر نوروز شفیع تبار

1

کتاب نکاح ساعت 9

13/2/94

متون فقه 2

دکتر نوروز شفیع تبار

2

کتاب ارث ساعت 10

15/2/94

متون فقه 3

دکتر نوروز شفیع تبار

3

کتاب قضاء شهادت و حدود ساعت 10

30/1/94

متون فقه 4

دکتر نوروز شفیع تبار

4

از صفحه 73 تا صفحه212 ساعت 10

20/2/94

اصول فقه 1

دکتر نوروز شفیع تبار

5

از صفحه 93 تا صفحه 214 ساعت 14

27/2/94

اصول فقه 2

دکتر نوروز شفیع تبار

6

تا صفحه  108 ساعت 30/9

1/2/94

قواعد فقه 1

دکتر نوروز شفیع تبار

7

دو فصل اول ساعت 9

1/2/94

قواعد فقه 2

دکتر نوروز شفیع تبار

8

از صفحه 54 تا صفحه 126 ساعت 9

23/1/94

آیات الاحکام

دکتر نوروز شفیع تبار

9

سوره فاطر ساعت 15

7/2/94

تفسیر تربیتی قران کریم 3

دکتر نوروز شفیع تبار

10

فصل 5 و 6 ساعت 14

25/1/94

علوم قرانی2

دکتر نوروز شفیع تبار

11

تا صفحه 100 ساعت 10

22/2/94

شناخت نهج البلاغه 1

دکتر نوروز شفیع تبار

12

از فصل 9 تا اخر فصل 13 ساعت 15

13/2/94

تاریخ تفسیر قران کریم 2

دکتر نوروز شفیع تبار

13

4 فصل اول ساعت 9

2/2/94

تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی

دکتر نوروز شفیع تبار

14

سوره حج ساعت 10

16/2/94

تفسیر تربیتی قران کریم 2

دکتر نوروز شفیع تبار

15

از ابتدا تا صفحه 154 ساعت 14

16/2/94

تفسیر موضوعی قران کریم 1

دکتر نوروز شفیع تبار

16

از ابتدا تا صفحه 110 ساعت 15

16/2/94

تفسیر موضوعی قران کریم 2

دکتر نوروز شفیع تبار

17

از اول تا پایان فصل 4 ( مشترک) ساعت 12

14/2/94

ایین زندگی ( اخلاق کاربردی)

دکتر نوروز شفیع تبار

18

3فصل اول (مشترک) ساعت 12

24/1/94

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

دکتر نوروز شفیع تبار

19

5 فصل اول ( مشترک) ساعت 12

7/2/94

دانش خانواده و جمعیت

دکتر نوروز شفیع تبار

20

3 بخش اول ( مشترک ) ساعت 12

15/2/94

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دکتر نوروز شفیع تبار

21

 

 

 

 

 

تا صفحه بخش دوم عوامل روحی و روانی ساعت کلاس

5/2/94

جرم شناسی

محدثه صادقیان

1

تا فصل دوم ( اول جعل ) ساعت کلاس

5/2/94

جزای اختصاصی 3

محدثه صادقیان

2

تمام کتاب ( مواردی که حذف شده نیست ) ساعت کلاس

22/1/94

حقوق بشر در اسلام

محدثه صادقیان

3

فصل 19 تا اخر فصل 22 ساعت کلاس

30/1/94

متون حقوقی 1 ( زبان خارجه

محدثه صادقیان

4

فصل 12و13و14و15و16 ساعت کلاس

6/2/94

متون حقوقی 2 ( زبان خارجه)

محدثه صادقیان

5

از صفحه 85 تا صفحه 300 ساعت کلاس

13/2/94

حقوق جزای عمومی 1

محدثه صادقیان

6

از اول کتاب تا صفحه 146 ساعت کلاس

6/2/94

حقوق جزای عمومی 2

محدثه صادقیان

7

تا صفحه 325 ( اول تداخل و تعددیات ساعت کلاس

13/2/94

حقوق جزای اختصاصی 1

محدثه صادقیان

8

تمام کتاب

16/1/94

رویه قضایی

محدثه صادقیان

9

از صفحه 1 تا 164 ساعت کلاس

10/2/94

مباحث زبان شناسی عربی

دکتر رضا یزدی

10

مجانی الحدیثه ج 1 صفحه 1 تا 151 ساعت کلاس

24/2/94

شعر عربی از اغاز تا پایان دوره اموی

دکتر رضا یزدی

11

صفحه 1 تا صفحه 188 ساعت کلاس

31/2/94

نثر عربی از اغاز تا پایان دوره اموی

دکتر رضا یزدی

12

12درس اول کتاب ساعت کلاس

20/1/94

قواعد عربی 3

فاطمه کامران

13

88 صفحه ی اول کتاب ساعت کلاس

26/1/94

دستور زبان فارسی 2

فاطمه کامران

14

کل کتاب ساعت کلاس

26/1/94

ائین نگارش و ویرایش 2

فاطمه کامران

15

10گفتار اول کتاب ساعت کلاس

3/2/94

قواعد عربی 4

فاطمه کامران

16

4فصل اخر کتاب فصلهای 5و6و7و8 و مقالت اول نظامی ساعت کلاس

2/2/94

کلیله و دمنه 2

فاطمه کامران

17

3فصل اول کتاب ساعت کلاس

9/2/94

تاریخ ادبیات 2

فاطمه کامران

18

10فصل اول کتاب ساعت کلاس

9/2/94

قرائت عربی 4

فاطمه کامران

19

17 درس اول کتاب ساعت کلاس

27/1/94

قواعد عربی 2

فاطمه کامران

20

10فصل اول کتاب ساعت کلاس

16/2/94

قرائت عربی 5

فاطمه کامران

21

3فصل اول کتاب ساعت کلاس

10/2/94

مقدمات زبان شناسی

فاطمه کامران

22

فصل 1 و2 و3 ساعت کلاس

10/2/94

اسیب شناسی روانی2

عظیم بردی خوجه

23

تا صفحه 140 ساعت کلاس

17/2/94

فن اوری اموزشی

مهلت ارائه گزارش درس کارورزی (1) مورخ 17/2/94

عظیم بردی خوجه

24

ازصفحه 410تا524 ساعت 12-10

26/1/94

فقه الحدیث 1

ام البنین فغانی

25

از صفحه 105 تا 278 ساعت 12-10

2/2/94

مکاتب وروش های تفسیر قران کریم 2

ام البنین فغانی

26

از صفحه 1 تا 108 ساعت 15-13

16/2/94

منطق 2

ام البنین فغانی

27

از صفحه 250 تا 341 ساعت

10/2/94

علوم قرانی 4

ام البنین فغانی

28

فصل 1و2 ساعت 10-8

2/2/94

اب و هوای کره زمین

عبدالحافظ پناهی

29

فصل 1و2و3و4 ساعت 10-8

16/2/94

زئومرفولوزی اقلیمی

عبدالحافظ پناهی

30

فصل 1و2 ساعت 12

26/2/94

ژئومرفولوژی ایران

عبدالحافظ پناهی

31

فصل 6 و 7

ساعت 12-10

9/2/94

کاربرد سنجش از دور

عبدالحافظ پناهی

32

فصل 1 و 2 ساعت 10

16/2/94

اقلیم شناسی اماری

عبدالحافظ پناهی

33

از فصل اول تا اخر فصل پنجم ساعت 10

9/2/94

مبانی جامعه شناسی ( علو تربیتی )

مریم ساریخانی

34

از اول تا صفحه 154 ساعت 13

2/2/94

پزشکی قانونی

دکتر اقا محمدی

35

از ابتدای کتاب تا ص 181 ساعت 14-13

2/2/94

حقوق بین المللی خصوص 2

منیره کلته

36

از ابتدا تا ص 189 ساعت 14-13

9/2/94

حقوق تطبیقی

منیره کلته

37

از ابتدا تا ص 170 ساعت 14-13

16/2/94

حقوق ثبت

منیره کلته

38

 

 

 

 

 

فصل 1 و 2  ساعت 10

24/1/94

شناخت و حمایت محیط زیست

الهام عجم

1

فصل 1 و 2 ساعت 13

7/2/94

اقتصاد شیلاتی

الهام عجم

2

5 فصل اول ساعت کلاسی

18/1/94

لیمینو لوژی

دکتر طیبه عنایت غلام پور

3

2 فصل اول ساعت کلاسی

25/1/94

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

4

6 فصل اول ساعت کلاس

7/2/94

اصول و روشهای صید آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

5

 

 

 

 

 

تا پایان فصل چهارم صفحه 105 ساعت 13-15

10/2/94

تاریخ بیزانس رشته تاریخ

سید جابر حسینی

1

تا صفحه 100

9/2/94

تاریخ معاصر

محمد طاهر مصدق

2

تا صفحه 90

9/2/94

سبک شناسی2

محمد طاهر مصدق

3

ازاول کتاب تا یر اسناد

27/1/94

ادله اثبات دعوی

شهرزاد اونق

4

بخش اول و دوم کتاب تا صفحه 153 تا سر صلاحیت مراجع قضایی

27/1/94

آیین دادرسی مدنی 1

شهرزاد اونق

5

اول کتاب تا صفحه 163 تا سر داوری

30/2/94

آیین دادرسی مدنی 2

شهرزاد اونق

6

ساعت 10-12

20/1/94

کلاس جبرانی دادرسی مدنی 3

شهرزاد  اونق

7

نصف کتاب 12-10

10/2/94

گلستان سعدی

فرهاد قربانزاده

8

تاریخ ادبیات 3 باتوجه به حذفیات  ساعت 10-8

27/1/94

تاریخ ادبیات 3

فرهاد قربانزاده

9

 

 

از کتاب ادبیات 3 مطالب ذیل و تدریس شود .

منابع درس تاریخ ادبیات 3

10

از کتاب تاریخ ادبیات4 اول کتاب ( بخش اول) تا پایان گفتار هفتم مطالعه و تدریش شود

گفتار هشتم ( میرزا محمد خان استرآبادی لطفعی آذر بیگدلی مشتاق اصفهانی هاتف اصفهانی

گفتار چهارم پیشگفتار به علاوه ( اهلی وحشی بافقی محتشم کاشانی شیخ بهایی حکیم کاشانی صائب تبریزی بیدل (هلوی)

گفتار اول ویزیگی های  شعر و تحویل ان در عهد صفوی  تا اول گفتار چهارم

11

تاصفحه 109

20/1/94

روان شناسی رشد 2

عظیم بردی خوجه

12

تا صفحه 77

23/1/94

روان شناسی ÷ویایی گروه

عظیم بردی خوجه

13

تا صفحه 89

3/2/94

بازی درمانی

عظیم بردی خوجه

14

تا صفحه 206

30/1/94

بهداشت روانی

عظیم بردی خوجه

15

5 فصل اول

29/1/94

اصول حسابداری 1

نقی کاظمی

16

2فصل اول

17/2/94

اصول حسابداری 3

نقی کاظمی

17

5 فصل اول

5/2/94

حسابرسی

نقی کاظمی

18

3 فصل اول

29/1/94

صنعتی 3

نقی کاظمی

19

 

 

 

 

 

بخشهای 13 و 14 و 16 ساعت کلاس

16/2/94

دستور نگارش 2

علی گلریز

1

بخشهای 1و2و3و4و6 ساعت کلاس

9/2/94

درامدی بر ادبیات 1

علی گلریز

2

ساعت کلاس

2/2/94

ترجمه متون مطبوعاتی 2

علی گلریز

3

بخشهای 5 و 7 ساعت 10  الی 12

2/2/94

کلیات زبان شناسی 1

علی گلریز

4

صفحه 1 تا 55 ساعت کلاس

9/2/94

وازه شناسی

علی گلریز

5

بخشهای 1 و3 ساعت کلاس

15/2/94

دستور نگارش 1

علی گلریز

6

ساعت کلاس

8/2/94

ترجمه پیشرفته 1

علی گلریز

7

بخشهای 1 و 2 و 3 و 4 ساعت کلاس

8/2/94

فنون یادگیری

علی گلریز

8

 

 

 

 

 

کتاب : کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری تا آخر صفحه 150 ساعت 10الی 12

1/2/94

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

1

کتاب : کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری تا آخر صفحه 150 ساعت 10الی12

1/2/94

کاربرد کام÷یوتر در حسابداری

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

2

کتاب : مهندسی اینترنت عباسعلی رضایی  فصل 5 و 6

31/1/94

مهندسی اینترنت

مهندس محمد مهدی میر بهبهانی

3

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

تا صفحه 100

31/1/94

اخلاق اسلامی

مهناز کواکبیان

1

5فصل اول کتاب

14/2/94

مفاهیم و روش تدریس ریاضییات

مهناز کواکبیان

2

6فصل اول کتاب

7/2/94

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

مهناز کواکبیان

3

فصل 9و10و11و12

14/2/94

روانشناسی عمومی 2

مهناز کواکبیان

4

5فصل اول کتاب

14/2/94

مفاهیم و روش تدریس هنر در یش دبستان

مهناز کواکبیان

5

6فصل اول کتاب

31/1/94

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

مهناز کواکبیان

6

5 فصل اول کتاب

7/2/94

اصول بهداشت و کمک های اولیه

مهناز کواکبیان

7

5 فصل اول کتاب

24/1/94

روانشناسی بازی

مهناز کواکبیان

8

5 فصل اول کتاب

5/2/94

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

مهناز کواکبیان

9

4 فصل اول کتاب

29/1/94

مدد کاری اجتماعی

مهناز کواکبیان

10

تا صفحه 128

29/1/94

کاربرد آزمونهای اجتماعی

مهناز کواکبیان

11

 

14/2/94

تاریخ تحویل کاراموزی و کارورزی2

مهناز کواکبیان

12

کل کتاب ساعت 10

24/1/94

مدیریت تطبیقی

زینب علی نجفی

13

کل کتاب ساعت 30/8

24/1/94

مدیریت تعاونی ها

زینب علی نجفی

14

کل کتاب ساعت 30/8

25/1/94

مبانی مدیریت دولتی 1

زینب علی نجفی

15

کل کتاب ساعت 30/8

8/2/94

حقوق اداری

زینب علی نجفی

16

کل کتاب ساعت 13

25/1/94

مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی

زینب علی نجفی

17

کل کتاب ساعت 30/8

30/1/94

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

زینب علی نجفی

18

کل کتاب ساعت 10

1/2/94

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

زینب علی نجفی

19

کل کتاب ساعت 13

18/1/94

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اد

زینب علی نجفی

20

کل کتاب ساعت 30/8

1/2/94

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

زینب علی نجفی

21

کل کتاب ساعت 10

31/1/94

مدیریت منابع انسانی کلیه گرایشها

زینب علی نجفی

22

کل کتاب ساعت 10

23/1/94

روابط کار در سازمان

زینب علی نجفی

23

کل کتاب ساعت 13

24/1/94

مبانی مدیریت دولتی 2

زینب علی نجفی

24

کل کتاب ساعت 30/8

31/1/94

مدیریت تحول سازمانی

زینب علی نجفی

25

کل کتاب ساعت 15

24/1/94

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی

زینب علی نجفی

26

کل کتاب ساعت 10

16/1/94

مباحث ویزه در مدیریت دولتی

زینب علی نجفی

27

کل کتاب ساعت 13

31/1/94

مبانی روش تحقیق

زینب علی نجفی

28

کل کتاب ساعت 10

23/1/94

روابط صنعتی

زینب علی نجفی

29

فصل 1 تا 3

6/2/94

زبان تخصصی1

عبدالخالق کم

30

فصل 1 تا 5

30/1/94

صنعتی1

عبدالخاق کم

31

فصل 1 تا 7

6/2/94

حسابداری مالیاتی

عبدالخالق کم

32

فصل 1 تا 4

5/2/94

حسابداری میانه 2

عبدالخاق کم

33

 

19/2/94

مدیریت مالی 1

منصوره قربانی

34

 

19/2/94

مدیریت تولید

منصوره قربانی

35

 

23/1/94

مدیریت مالی2

منصوره قربانی

36

 

23/1/94

اقتصاد خرد

منصوره قربانی

37

یک سوم کتاب

20/1/94

زبان تخصص 1

طوبی عرب عامری

38

یک سوم کتاب

27/1/94

صرف 2

طوبی عرب عامری

39

یک سوم کتاب

10/2/94

باکد 1220464 زبان تخصصی با 3

طوبی عرب عامری

40

یک سوم کتاب

27/1/94

با کد 1220043 زبان تخصصی 3

طوبی عرب عامری

41

یک سوم کتاب

20/1/94

قران و خاورشناسان

طوبی عرب عامری

42

یک سوم کتاب

10/2/94

سیری در نهج البلاغه

طوبی عرب عامری

43

یک سوم کتاب

3/2/94

پزوهش در موضوعات منتخب

طوبی عرب عامری

44

یک سوم کتاب

24/1/94

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی

طوبی عرب عامری

45

یک سوم کتاب

17/1/94

آشنایی با علوم قرانی

طوبی عرب عامری

46

یک سوم کتاب

7/2/94

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

طوبی عرب عامری

47

یک سوم کتاب

21/2/94

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس رویت صفوی

طوبی عرب عامری

48

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ علوم در اسلام 2

طوبی عرب عامری

49

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ علوم در اسلام 3

طوبی عرب عامری

50

یک سوم کتاب

7/2/94

وضع کنونی جهان اسلام 2

طوبی عرب عامری

51

یک سوم کتاب

6/2/94

تاریخ صفویه

طوبی عرب عامری

52

یک سوم کتاب

13/2/94

علوم بلاغی

طوبی عرب عامری

53

یک سوم کتاب

23/1/94

کلیات فلسفه اسلامی

طوبی عرب عامری

54

یک سوم کتاب

30/1/94

نحو کاربردی4

طوبی عرب عامری

55

یک سوم کتاب

20/2/94

مهارتهای ترجمه

طوبی عرب عامری

56

یک سوم کتاب

6/2/94

تاریخ تمدن

طوبی عرب عامری

57

یک سوم کتاب

30/1/94

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران 1 انقراض

طوبی عرب عامری

58

یک سوم کتاب

30/1/94

زبان تخصصی 2

طوبی عرب عامری

59

یک سوم کتاب

7/2/94

تاریخ تشیع

طوبی عرب عامری

60

یک سوم کتاب

14/2/94

مبانی علم سیاست

طوبی عرب عامری

61

یک سوم کتاب

8/2/94

شناخت صنایع دستی ایران

طوبی عرب عامری

62

یک سوم کتاب

1/2/94

فرهنگ عامه

طوبی عرب عامری

63

یک سوم کتاب

15/2/94

تاریخ فرهنگ ایران 1

طوبی عرب عامری

64

یک سوم کتاب

18/1/94

باستان شناسی

طوبی عرب عامری

65

یک سوم کتاب

23/1/94

روش تحقیق در علوم اسلامی

طوبی عرب عامری

66

نصف اول کتاب بعلاوه هر3 نمایشنامه

14/2/94

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

دکتر ئاسرین فخر

67

11سرفصل اول از 22 سرفصل

7/2/94

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

ئاسرین فخر

68

14سرفصل اول از 28سرفصل

7/2/94

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2

ئاسرین فخر

69

7فصل اول

31/1/94

ترجمه ادبی1

ئاسرین فخر

70

نصف اول هر دو کتاب

14/2/94

رمان قرن 18 و 19

ئاسرین فخر

71

نصف اول هر 8 کتاب

7/2/94

ادبیات جهان

ئاسرین فخر

72

5 فصل اول

29/1/94

اصول حسابداری 1

نقی کاظمی

73

2فصل اول

17/2/94

اصول حسابداری 3

نقی کاظمی

74

5فصل اول

5/2/94

حسابرسی

نقی کاظمی

75

3فصل اول

29/1/94

صنعتی 3

نقی کاظمی

76

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

بخش اول ساعت 10

24/1/94

ترجمه متون اقتصادی

دکتر سیف اله ملایی

1

ساعت 9Stories 1,2,3

29/1/94

نمونه های نثر ساده انگلیسی

دکتر سیف اله ملایی

2

ساعت9Unit 1,2,3

29/1/94

مقاله نویسی

دکتر سیف اله ملایی

3

ساعت15Chapters 1-7

29/1/94

اصول و مبانی نظری ترجمه

دکتر سیف اله ملایی

4

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 13

29/1/94

ترجمه پیشرفته 2

دکتر سیف اله ملایی

5

ساعت 9Lessons

30/.1/94

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی 1

دکتر سیف اله ملایی

6

ساعت10 Units 1,2,3,4,5,6

30/1/94

خواندن و درک مفاهیم 2

دکتر سیف اله ملایی

7

ساعت15Chapters1,2,3

30/1/94

ازمون سازی زبان انگلیسی

دکتر سیف اله ملایی

8

ساعت9Chapters 1,2,3

5/2/94

درامدی بر ادبیات انگلیسی 2

دکتر سیف اله ملایی

 

ساعت 9Part1

5/2/94

نامه نگاری

دکتر سیف اله ملایی

 

ساعت15Chapters 1,2,3و4

5/2/94

اواشناسی

دکتر سیف اله ملایی

11

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 13

5/2/94

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

دکتر سیف اله ملایی

12

ساعت 9Units 1,2,3,4

6/2/94

بررسی مقابله ای ساخت جمله

دکتر سیف اله ملایی

13

یک سوم ابتدای کتاب  ساعت 13

6/2/94

اصول و روش تحقیق  (ادبیات)

دکتر سیف اله ملایی

14

یک سوم ابتدای کتاب ساعت 15

6/2/94

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی 2

دکتر سیف اله ملایی

15

یک سوم کتاب  ساعت 9

7/2/94

اصول و روش تحقیق 1

دکتر سیف اله ملایی

16

ساعت 9 Chapters – 12,13,14

7/2/94

کلیات زبان شناسی 2

دکتر سیف اله ملایی

17

ساعت 13Unit 1,2

13/2/94

خواندن متون مطبوعاتی

دکتر سیف اله ملایی

18

درس اول (اساسنامه)

13/2/94

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

دکتر سیف اله ملایی

19

ساعت 13 -درس 1و2و 3

19/2/94

ترجمه متون مطبوعاتی 1

دکتر سیف اله ملایی

20

یک سوم ابتدای کتاب 9

19/2/94

ترجمه متون ساده

دکتر سیف اله ملایی

21

ساعت8Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(01-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

22

ساعت 10Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(02-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

23

ساعت 13Unit 1,2

 

14/2/94

زبان خارجی عمومی با کد

(03-1212256)

دکتر سیف اله ملایی

24

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

فصل 1و2و4و10و11و12و13 ساعت 13 تشریحی

5/2/94

خلیج فارس و مسائل آن

استاد ابراهیم باقری

1

فصل 1 تشریحی فصل 2و3 تستی ساعت 13

25/1/94

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

استاد ابراهیم باقری

2

فصل 1 و 2 تشریحی فصل 3و4و5 تستی

25/1/94

اندیشه های سیاسی  در ایران و اسلام

استاد ابراهیم باقری

3

فصل 1و2و3تشریحی فصل 6و7و8 تستس ساعت 13

27/1/94

سیاست و حکومت در خاورمیانه

استاد ابراهیم باقری

4

فصل 1 و 3 تشریحی و فصل 4و5و6و7 تستس ساعت 13

20/1/94

انقلاب اسلامی ایران

استاد ابراهیم باقری

5

فصل 1و2 تشریحی فصل صفحه 98 تا 253 تستی ساعت13

22/1/94

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

استاد ابراهیم باقری

6

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

3 فصل اول

5/2/94

آسیب شناسی اجتماعی گروه علوم تربیتی

استاد منیره قربانی

1

4 فصل اول

20/1/94

مبانی جامعه شناسی گروه حسابداری و حقوق

استاد منیره قربانی

2

3 فصل اول

15/1/94

روانشناسی اجتماعی علوم تربیتی

استاد منیره قربانی

3

پایان فصل 4 کتاب

22/1/94

آمار و احتمالات

استاد هاجر ریاهی

4

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

استاد هاجر ریاحی

5

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

استاد هاجر ریاحی

6

پایان فصل 5 کتاب

15/1/94

کنترل کیفیت آماری

استاد هاجر ریاحی

7

پایان فصل 11 کتاب

7/2/94

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

استاد هاجر ریاحی

8

 

 

 

 

 

مفاد امتحان

تاریخ

نام درس

نام استاد

ردیف

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت 8

24/1/94

حقوق تجارت 1

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

1

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

24/1/94

حقوق تجارت 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

2

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

31/1/94

حقوق مدنی 8

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

3

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

17/1/94

حقوق تجارت 4

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

4

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

30/1/94

حقوق مدنی 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

5

3 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

16/1/94

حقوق اداری 1

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

6

3 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

30/1/94

حقوق اداری 2

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

7

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت13

23/1/94

حقوق تجارت 3

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

8

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت10

23/1/94

حقوق کار

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

9

10 دوره نمونه سئوالات ترم های قبل ساعت8

23/1/94

حقوق تجارت 4

سیده فاطمه زهرا میر غفوری

10

تا پایان فصل 4  ساعت 13

7/2/94

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

رقیه خاری

11

تا پایان فصل 7 ساعت 15

20/2/94

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

رقیه خاری

12

تا پایان فصل 5  ساعت 13

30/1/94

اختلالات یادگیری

رقیه خاری

13

تا پایان فصل 3  ساعت 9

31/1/94

زبان آموزی

رقیه خاری

14

تا پایان درس 4 صفحه 50  ساعت10

7/2/94

زبان تخصصی مشاوره

رقیه خاری

 

تا پایان فصل 4 صفحه 81  ساعت 14

23/1/94

اصول و مبانی آموزش و پرورش

رقیه خاری

15

تا پایان فصل 6 ساعت 10

30/1/94

روان سنجی کتاب  - روانسنجی حمزه گنجی

رقیه خاری

16

تا پایان فصل 5 صفحه 84  ساعت 15

6/2/94

روشها و فنون تدریس

رقیه خاری

17

فصل 1 و 2  ساعت 10

24/1/94

شناخت و حمایت محیط زیست

الهام عجم

18

فصل 1 و 2 ساعت 13

7/2/94

اقتصاد شیلاتی

الهام عجم

19

5 فصل اول ساعت کلاسی

18/1/94

لیمینو لوژی

دکتر طیبه عنایت غلام پور

20

2 فصل اول ساعت کلاسی

25/1/94

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

21

6 فصل اول ساعت کلاس

7/2/94

اصول و روشهای صید آبزیان

دکتر طیبه عنایت غلام پور

22