گالری تصاویر
صفحه اصلی اخبار دانشگاه

اخبار و اطلاعیه های دانشگاه

اردوی روز زمین پاک

شرکت اساتید دانشجویان و کارمندان مرکز در طرح پاکسازی سواحل استانی به مناسبت روز زمین پاک

زمان: سه شنبه مورخه  2/2/1393

دانشجویان جهت ارائه طرح ها و ایده های جدید و همچنین اختراع می توانند در جشنواره حرکت سال 1393 به سایت

www.harekatfest.ir

مراجعه و ثبت نام نمایند.

 

میان ترم 2-1

ترجمه مطبوعاتي 2

"

"

10/2/93

13

5 فصل اول كتاب

ترجمه ادبي 2

"

"

10/2/93

10

از فصل 15 تا پايان فصل 18

داستان كوتاه

"

"

11/2/93

13

5 درس اول كتاب

هوا واقليم شناسي

پناهي

 

17/2/93

10

فصول 1-2-3-4-7

زبان دوم 1(فرانسه)

رئيس السادات

زبان

3/2/93

12

تاآخردرس 2connection

زبان دوم 2

رئيس السادات

مديريت

17/2/93

12

تاآخر درس 5-كتاب كافه كرم

حسابداري  دولتي

روزبخش

مديريت

24/2/93

11

تا پايان فصل 4

شيمي آلي

خوجه

 

30/1/93

11

فصول 1-2-3

مباني علم اقتصاد

ملاحي

حقوق

21/1/93

8

فصول1-2-3-5-7

پول وارز بانكداري

ملاحي

 

18/2/93

10

6 فصل كتاب

نقدادبي ومكاتب  نقدي(كارشناسي ارشد)

يزدي

 

18/2/93

8

تا صفحه 164 كتاب

عربي(كارشناسي)

يزدي

 

18/2/93

10

تا صفحه 74 كتاب

مباني واصول سازمان ومديريت

خواجوي

 

4/2/93

15

 

جغرافياي شهري ايران

تسليمي

 

28/1/93

10

ازاول الي صفحه 102 كتاب(تا اول بخش 2)

جغرافياي جمعيت ايران

"

 

28/1/93

13

ازاول الي صفحه 136 كتاب(تا اول فصل 7)

جغرافياي اقتصادي ايران

"

 

18/2/93

15

(جغرافياي اقتصادي 1-فصل5)

(جغرافياي اقتصادي 2-فصل 5و6)

جغرافياي روستايي ايران

"

 

18/2/93

13

ازاول الي صفحه 106 كتاب(تا اول فصل 6)

روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت

طيبه شيخ

 

10/2/93

13

ازاول كتاب تاپايان فصل 3

شعرعربي ازآغاز تاپايان دوره اموي

يزدي

 

25/2/93

10

جلداول-ازابتدا تا صفحه 152 كتاب

رسم فني ونقشه كشي

شفيع پور

 

10/2/93

15

فصل اول تا فصل 7 كتاب

روش تدريس هنر 

ايازي 

 

    19/2/93 

    11 

كل كتاب 

مديريت مراكز پيش دبستاني ودبستاني 

ايازي 

 

    19/2/93 

    11 

كل كتاب 

حقوق تجارت 1 

جهانگیری 

 

    20/2/93 

    11 

 

کلیات زبان شناسی 1 

ملایی 

زبان 

    2/2/93 

    14 

فصل اول تاپايان4 كتاب جورجيول چاپ سوم 

کلیات زبان شناسی 2 

ملایی 

    " 

    2/2/93 

    14 

فصل 12الي 15-كتاب جورجيول چاپ سوم 

نظم 4

زوارئي

 

9/2/93

ساعت كلاس

تا صفحه 96 كتاب

مرصادالعباد(نثر 4)

زوارئي

 

12/2/93

15

تا صفحه 50 كتاب

 

 

 

 

 

 

برسي آثار ترجمه شده اسلامي1

زهراكردجزي

مترجمي وادبيات

11/2/93

10

فصول1-2-3

برسي آثارترجمه شده اسلامي 2

"

"

11/2/93

13

دروس1-3-5-6-7-8

9-10-12-13-14-16-

17-18

حقوق اداري 1

جهانگيري

حقوق

13/2/93

10

ازاول تا صفحه 178 كتاب

حقوق اداري 2

"

"

20/2/93

10

ازصفحه 250 تا449 كتاب

تجارت 1

"

"

20/2/93

11:30

از صفحه 67تا 206 كتاب

تجارت 3

"

"

13/2/93

11:30

ازصفحه 32تا176-ازصفحه

179تا 191-ازص207تا265

حقوق بشر در اسلام

"

"

6/2/93

11:30

ازصفحه 213 الي305 كتاب

مسائل اقتصادي وسياسي نفت

در ايران

مروتي

 

18/2/93

11:30

از اول تا صفحه 136 كتاب

تاريخ تحول دولت در اسلام

حسن پور

 

8/2/93

13

تا پايان فصل 4

خليج فارس ومسائل آن

 

 

8/2/93

15

از اول تاصفحه 190 كتاب

حسابداري پيشرفته 1

تلنگ

حسابداري

6/2/93

8

فصل 1و2

صنعتي 1

تلنگ

 

13/2/93

12

تا پايان فصل 5

حسابداري وحسابرسي دولتي

"

حسابداري

17/2/93

10

تا پايان فصل 4

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 30 فروردين 1393 ، 12:11)

 

میان ترم 2

اصول فقه 2

    "

"

24/1/93

10

تا پايان شك

آيات الآحكام

    "

"

14/2/93

15

تاصفحه 92

تفسير موضوعي  قرآن كريم

    "

عمومي

8/2/93

12

تا پايان بخش 3

آيين زندگي(اخلاق كاربردي)

"

عمومي

15/2/93

12

تاپايان اخلاق معاشرت

انقلاب اسلامي ايران

"

عمومي

1/2/93

12

تاپايان فصل 4

حسابرسي1

يمرعلي

حسابداري

9/2/93

9

5درس اول بصورت پاسخ كوتاه

زبان تخصصي1

يمرعلي

حسابداري

9/2/93

15

4درس اول تستي

اصول حسابداري2

يمرعلي

حسابداري

2/2/93

9:30

تاپايان درس هفتم

حسابداري صنعتي 3

يمرعلي

حسابداري

2/2/93

14

3درس اول تشريحي

واژه شناسي

طيبي

زبان انگليسي

9/2/93

8

تا درس 10

ترجمه متون سياسي

طيبي

زبان انگليسي

9/2/93

10

تا درس 8

رياضي 2

خلج

كامپيوتر

14/2/93

10

فصل 2و4

آماروكاربردآن درمديريت

 بازرگاني2 

پويان

مديريت بازرگاني

26/1/93

13

3 فصل اول كتاب(فصول7،8،9)

مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي

درپيش دبستاني ودبستاني

حق نيا

علوم تربيتي

19/1/93

15

تا اول فصل 7

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن

درپيش دبستاني و دبستاني

حق نيا

علوم تربيتي

27/1/93

15

تا صفحه 171

روانشناسي عمومي

كر

علوم تربيتي

4/2/93

8

فصلهاي 10 تا 13

حقوق تجارت 1

جهانگیری

 

20/2/93

11

 

آمایش سرزمین

قاسمی

جغرافیا

16/2/93

10

فصل اول

دستورنگارش 1

طیبی

 

8/2/93

10

تاپایان unit 9

خواندن ودرک مفاهیم 1

طیبی

 

8/2/93

8

تاپایان unit 8

واژه شناسی

"

 

9/2/93

8

تاپایان      unit 10

ترجمه متون سیاسی

"

 

9/2/93

10

تاپایان unit 8

سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی 1

"

 

13/2/93

10

ازصفحه41الی 167

Middle age the and

Sixteenth century

آمار واحتمالات

ملاح نوکندی

 

3/2/93

10

تا پایان صفحه 106

آما روکاربرد آن در مدیریت

ملاح نوکندی

 

2/2/93

8:30

ازفصل 8تاپا یان  فصل 11

گفت وشنود 1

طيبي

 

10/2/93

10

تا پايان فصل 9

حسابداري  دولتي

روزبخش

مديريت

24/2/93

11

تا پايان فصل 4

خواندن متون مطبوعاتي

تلنگ

مترجمي زبان

10/2/93

10

5 فصل اول كتاب

ترجمه مطبوعاتي 2

"

"

10/2/93

13

5 فصل اول كتاب

ترجمه ادبي 2

"

"

10/2/93

10

از فصل 15 تا پايان فصل 18

داستان كوتاه

"

"

11/2/93

13

5 درس اول كتاب

هوا واقليم شناسي

پناهي

 

17/2/93

10

فصول 1-2-3-4-7

زبان دوم 1(فرانسه)

رئيس السادات

زبان

3/2/93

12

تاآخردرس 2connection

زبان دوم 2

رئيس السادات

مديريت

17/2/93

12

تاآخر درس 5-كتاب كافه كرم

زبان تخصصي روانشناسي

يونسي

علوم تربيتي

9/2/93

10

درس 1و3

متون تخصصي پيش دبستاني

يونسي

"

7/2/93

10

درس 1و2

حسابداري  دولتي

روزبخش

مديريت

24/2/93

11

تا پايان فصل 4

خواندن متون مطبوعاتي

تلنگ

مترجمي زبان

10/2/93

10

5 فصل اول كتاب

 

میان ترم 1-9

اختلالات یادگیری

خاری

علوم تربیتی

17 /12/92

8 صبح

تا پایان فصل 5

روانسنجی

یزدانی

علوم تربیتی

20/2/93

ساعت کلاس

4فصل اول کتاب

روانشناسی تربیتی

دکترنجفی

علوم تربیتی

6/2/93

8

6فصل اول کتاب

روش تحقیق در علوم تربیتی

"         "

علوم تربیتی

20/2/93

8

5فصل اول کتاب

فناوری آموزشی

"       "

علوم تربیتی

13/2/93

13

5فصل اول کتاب

روشهای علوم تدریس

"       "

علوم تربیتی

21/2/93

8

5فصل اول کتاب

مقدمات روش تحقیق در...

"        "

علوم تربیتی

14/2/93

13

5فصل اول کتاب

مقدمات برنامه ریزی...

"        "

علوم تربیتی

7/2/93

10

5فصل اول کتاب

اصول وفنون راهنمایی...

"       "

علوم تربیتی

14/2/93

8

6فصل اول کتاب

 

حرکتهای ورزشی وسرود های

 

یزدانی

 

علوم تربیتی

 

6/2/92

8

6فصل اول کتاب

روش تدریس مهارت

"       

علوم تربیتی

13/2/93

8

5فصل اول کتاب

روشهای اصلاح رفتار

"

علوم تربیتی

13/2/93

12

تااول فصل6 پانزده  صفحه

روانشناسی رشد

"

علوم تربیتی

23/2/93

10

5فصل اول وفصل هفتم

فلسفه آموزش وپرورش

"   

علوم تربیتی

30/1/93

11

4فصل اول کتاب تا صفحه 100

نوسازی ودگرگونی سیاسی

خواجوی

علوم

سیاسی

20/2/93

10

تاصفحه100

تئوریهای انقلاب

"

علوم

سیاسی

6/2/93

13

تاصفحه88

بیوشیمی

بهلکه

شیلات

17/2/93

8

6فصل اول کتاب تاصفحه132

آزمون بصورت تستی وتشریحی

اقتصادشیلاتی

عنایت غلام پور

شیلات

9/2/93

10

2فصل اول کتاب

    *تصمیم گیری و تعیین خط مشی

میثم اعرابی

م صنعتی

23/1/93

8

تا پایان فصل 4

مديريت آموزشي

زمانپور

علوم تربيتي

7/2/93

10

فصل 1تا6

روانشناسي عمومي

زمانپور

حسابداري

7/2/93

13

فصول1-4-5-6-7

تحقيق درعمليات

برفي

مديريت

17/1/93

8

تاپايان فصل 4

تحقيق در عمليات

برفي

مديريت

31/1/93

8

تاپايان فصل 5

ميانه2

روز بخش

حسابداري

4/2/93

8

فصل 1 تا 5

جوامع حديثي

شفيع تبار

الهيات

8/2/93

13

تا صفحه 130

بلاغت قرآن كريم2

"

"

22/2/93

15

تا صفحه 210

آشنايي با فقه

"

"

2/2/93

9

تا صفحه 63

سيري در نهج البلاغه

"

"

26/1/93

10

تا صفحه 115

آشنايي با تاريخ وروشهاي تفسير

قرآن كريم

"

"

19/1/93

10

تا پايان بخش اول

مهارتهاي ترجمه

"

"

14/2/93

13

تاپايان فصل سوم


متون فقه 1

شفيع تبار

حقوق

7/2/93

9

كتاب متاجر

متون فقه 2

    "

"

7/2/93

13

كتاب نكاح

متون فقه 3

    "

"

14/2/93

9

كتاب ميراث

متون فقه 4

    "

"

21/2/93

10

كتاب قضاء،شهادت،حدود

قواعد فقه 1

شفیع تبار

حقوق

21/2/93

15

تا صفحه 108

قواعد فقه 2

    "

"

31/1/93

13

تا صفحه 88

 

میان ترم 1-8

آشنايي با سازما نهاي دولتي

ايران

قرباني

م جهانگردي

15/2/93

10

تا جايي كه تدريس شد

فن راهنمايي

قرباني

م جهانگردي

8/2/93

13

تا جايي كه تدريس شد

اقتصاد خرد

قرباني

مشترك

8/2/93

10

تا پايان فصل  17

دستور زبان فارسي 1

شهسوار

ادبيات فارسي

18/2/93

15

از فصل 1 تا پايان فصل 6

حقوق مدني 2

مير غفوري

حقوق

4/2/93

9:30

فصول 2، 5 ،6

حقوق مدني 1

مير غفوري

حقوق

18/2/93

13

6 دوره نمونه سوالات ترمهاي گذشته

حقوق اساسي 2

"

"

21/1/93

11

فصول 4 ، 5 ،6 ،7

حقوق كار

"

"

11/2/93

9:30

فصل 1 و3 از بخش اول

رويه قضايي

"

"

28/1/93

11

از صفحه 1 الي 60 كتاب

حقوق مدني 4

"

"

21/1/93

13

فصل 6 كتاب

حقوق تجارت 4

مير غفوري

حقوق

11/2/93

13

از صفحه 1 تا 120 كتاب

حقوق تجارت 2

"

"

21/1/93

15

از صفحه 1 تا 200 جلد دوم كتاب

آييين دادرسي مدني 2

"

"

11/2/93

15

از صفحه 51 الي 100 كتاب

اقتصاد شيلاتي

عنايت غلامپور

شيلات

9/2/93

8

فصل 1 و2

حقوق جزاي بين الملل ايران

كلته

حقوق

21/1/93

13

از ابتداي جزوه(صلاحيت شخصي)

تا ابتداي اصل صلاحيت جها ني

كاربردكامپيوتر در مديريت

وحسابداري

مير بهبهاني

مشترك

26/1/93

10

تا صفحه 105 كتاب

سازمانهاي بين الملل

فاطمه عسگري

حقوق

14/2/93

10

از صفحه 1 الي 143

نظام سياسي دولت در اسلام

مروتي

علوم سياسي

15/2/93

10

 

انديشه اسلامي 1

مرداني

مشترك

29/1/93

10

تا پا يان فصل 3

ترويج كشاورزي

دماوندي كمالي

شيلات

31/1/93

13

از اول كتاب تا پا يان فصل 4

نگا رش فارسي

    "

"

11/2/93

11

5 درس اول

نامه نگاري

برزميني

"

11/2/93

10

بخش سوم-فصل 1،2

متون   تفسيري

عبا سي

ادبيا ت

1/2/93

8

تاآخر بخش 5

آشنايي با علوم قراني

عباسي

ادبيا ت

1/2/93

10

تا آخربخش 5

طرح ريزي تعمييرات ونگهداري

كفاش

مديريت

19/2/93

9

 

بيوشيمي

بهلكه

شيلات

27/1/93

8

تا پایان فصل 4

روانشناسي پويايي گروه

قرباني

روانشناسي

21/1/93

13

فصل 1-7

مباني جامعه شناس

قرباني

حسابداري

24/1/93

10

فصل 1-7

زبان عمومی

برزمینی

عمومی

9/2/93

10   

6درس-کلیه رشته های مدیریت و حسابداری

زبان عمومی

برزمینی

عمومی

9/2/93

10

6درس-کلیه رشته های غیر مدیریت

تکینیکهای برنامه ریزی

بگجانی

جغرافیا

13/2/93

10

فصول 1و2و3

زبان تخصصی

"    "

جغرافیا

6/2/93

8

فصول1و2

جغرافیای شهرهای کوچک

"      "

جغرافیا

9/2/93

11:30

فصول 1و2و3

نگارش پیشرفته

برزمینی

زبان

18/2/93

8

4درس اول کتاب

دستورنگارش 2

"

زبان

    28/1/92

12:30

5درس اول کتاب

ترجمه ادبی 1

برزميني

زبان

    10/2/93

8

3درس اول کتاب

اصول روش تحقیق

"

زبان

    27/1/93

10

از صفحه13الی81

اصول روش تحقیق2

"

زبان

    10/2/93

12:30

5درس اول کتاب

اصول روش ترجمه

"

زبان

    4/2/93

10

5درس اول کتاب

 

میان ترم 1-6

آيين دادرسي مدني 1

اونق

حقوق

5/2/93

10

تا صفحه 126 كتاب

سواد  اطلاعاتي

نا فعي

علم اطلاعات ودانش شناسي

22/1/93

9

2فصل اول كتاب  پريرخ +

3فصل اول كتاب سنجش سواد

اطلاعاتي- امتحان بصورت 

نظري ميبا شد

متون تخصصي زبان

 انگليسي 2

نا فعي

"

5/2/93

9

3فصل اول كتاب متون+امتحان عملي

سواد اطلاعات(شامل نمونه سوال زبان)

انديشه اسلامي 2

دكتر مرداني

مشترك

22/1/93

10

از ابتداي كتاب تاپا يان فصل 2

حسابداري ميانه 1

روز بخش

حسابداري

21/1/93

13

فصول 5،6،7

مباني مديريت صنعتي

كفاش

 

12/2/93

8

5 فصل اول كتاب

حقوق ثبت

نامور

حقوق

22/1/93

11

ازصفحه  1تا 120 كتاب

حقوق جزاي اختصاصي 1

"

"

12/2/93

9

از صفحه 1تا 120 كتاب

حقوق مدني 8

"

"

19/2/93

15

از صفحه 1تا 190 كتاب

درس

استاد